Algemene Voorwaarden RikiMedia 01-01-2021

Bij alle diensten van RikiMedia geld een betalingstermijn van max. 14 dagen. Na 14 dagen volgt er een betalingsherinnering.
30 dagen na de eerst verstuurde factuur worden er extra kosten in rekening gebracht. Deze bedragen 5% van het totale gefactureerde bedrag per maand dat de betalingstermijn is verstreken. Deze voorwaarden staan ook vermeld onder de offertes en facturen met de volgende tekst;

* Wordt de factuur niet binnen 14 dagen voldaan, dan volgt er een betalingsherinnering.
30 dagen na de eerst verstuurde factuur worden er extra kosten in rekening gebracht.
Dit bedraagt 5% van het totale gefactureerde bedrag per maand dat de betalingstermijn is verstreken.
Bij werk op locatie gelden de volgende reiskosten; * 0,19 cent per gereden kilometer.
* Volledige kosten voor openbaar vervoer.

ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1

Opdrachtgever en leverancier: onder opdrachtgever wordt verstaan diegene die de opdracht geeft; onder leverancier wordt verstaan diegene die de opdracht aanvaardt en uitvoert.

Artikel 2
Voorwaarden en afspraken met de leverancier of andere tussenpersonen van de leverancier gemaakt, welke afwijken van deze voorwaarden, gelden alleen indien deze door de leverancier schriftelijk zijn bevestigd. In alle andere gevallen wordt elke overeenkomst geacht krachtens deze voorwaarden tot stand te zijn gekomen.

Artikel 3
Aan eventuele overeengekomen afwijkingen van deze voorwaarden kan de opdrachtgever geen rechten voor toekomstige opdrachten ontlenen

Artikel 4
Indien door de leverancier van één of meer bepalingen wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

HONORERING EN AUTEURSRECHT

Artikel 1

Elke offerte of budgetbegroting is gebaseerd op de huidige tarieven en lonen van de leverancier. Worden in de tijd tussen een offerte of budgetbegroting en de levering de kosten voor de leverancier, door sociale lasten of wettelijke bepalingen verhoogd, dan komen de kosten van die verhoging voor rekening van de opdrachtgever.


Artikel 2
Alle offertes of budgetbegrotingen zijn exclusief B.T.W. indien niet anders vermeld.

Artikel 3
Elke offerte of budgetbegroting is gebaseerd op de bestemming en oplage als bij de opdracht overeengekomen. Is niets bij de opdracht overeengekomen, dan geldt het eerste gebruik en de eerste oplage als overeengekomen bestemming en aantal.

Artikel 4
Wanneer de opdracht wordt gegeven voor het ontwerpen van een (promotionele) uiting en/of het bedenken van een concept, worden de voorbereidende werkzaamheden om te komen tot realisatie van een concept/ontwerp, afzonderlijk in de offerte vermeld als conceptkosten. Indien een opdracht door de opdrachtgever wordt geannuleerd, worden alleen deze kosten in rekening gebracht. 

Artikel 5
Indien een opdracht niet binnen 30 dagen nadat de leverancier de offerte heeft verstrekt aan de leverancier wordt gegund, is de opdrachtgever verplicht op eerste verzoek, binnen acht dagen, de bij de offerte behorende ontwerpen en overige bescheiden franko te retourneren. Voldoet een opdrachtgever hieraan niet, dan is de leverancier gerechtigd alle kosten in rekening te brengen, die in verband met het samenstellen van de offerte zijn gemaakt.

Artikel 6
De leverancier belast zich met het verlenen van diensten op het terrein van reclame, marketing en commerciële communicatie in de meest brede zin van het woord. Hij houdt zich derhalve het auteursrecht voor op alle door hem vervaardigde dragers van informatie hoe dan ook genoemd. Alle originelen blijven zijn onvervreemdbaar eigendom en mogen zonder schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd, vermenigvuldigd of op andere worden gebruikt of aan derden ter beschikking worden gesteld.

AANSPRAKELIJKHEID

Artikel 1

Indien de opdrachtgever uitvoering van een communicatieve dan wel promotionele uiting wenst overeenkomstig door hem verstrekte aanwijzingen of met gebruikmaking van door hem verstrekte materialen, vrijwaart de opdrachtgever de leverancier voor alle aanspraken van derden inzake octrooi, merkinbreuk, onrechtmatige daad, wanprestatie, inbreuk auteursrecht tengevolge van de door de opdrachtgever aangegeven wijze van uitvoering.

WIJZIGINGEN IN EEN OPDRACHT OF CORRECTIES

Artikel 1

Indien een opdrachtgever na het verstrekken van een opdracht alsnog wijzigingen in de uitvoering wenst, moet de leverancier hiervan tijdig en uitsluitend schriftelijk in kennis worden gesteld. Is de leverancier reeds met de uitvoering van de opdracht begonnen, dan kan een opdrachtgever zich niet beroepen op het feit, dat bepaalde wijzigingen in de uitvoering niet zijn uitgevoerd of op tijd gerealiseerd.

Artikel 2

Wijzigingen in een oorspronkelijke opdracht die hogere kosten veroorzaken dan waarmee bij de offerte rekening is gehouden, worden afzonderlijk in rekening gebracht. Wijzigingen die vermindering van kosten met zich meebrengen, worden van de oorspronkelijke offerte of budgetbegroting afgetrokken.

Artikel 3

Werkzaamheden die in een kortere dan de geplande tijd moeten worden uitgevoerd, kunnen door de leverancier extra in rekening worden gebracht.

AFLEVERING

Artikel 1

De leveringsdatum wordt door de leverancier uitdrukkelijk gehanteerd als streefdatum voor aflevering.

Artikel 2

Gevallen van niet-toerekenbare niet-nakoming hetzij bij de leverancier hetzij bij zijn toeleveranciers van goederen en diensten, en andere buiten zijn macht liggende gebeurtenissen geven de leverancier het recht de levering respectievelijk de werkzaamheden uit te stellen tot na het vervallen van de overmacht of de overeenkomst te annuleren zonder dat de opdrachtgever op enige schadevergoeding aanspraak kan maken.

Artikel 3

Wanneer de levering in gedeelten plaats vindt, wordt elke levering als een afzonderlijke transactie beschouwd met alle daaraan verbonden rechtsgevolgen. 

Artikel 4

Indien een opdrachtgever verlangt dat orders geheel of gedeeltelijk aan derden worden uitbesteed of de leverancier zulks nodig acht, erkent de opdrachtgever uitdrukkelijk, dat de leverancier in dit opzicht slechts zijn bemiddeling verleent. Derhalve vrijwaart elke opdrachtgever de leverancier uitdrukkelijk voor alle fouten, vergissingen of verzuimen welke door een derde of derden, belast met de uitvoering van die orders, door welke oorzaak ook worden gemaakt. Dit geldt in het bijzonder bij het plaatsen van advertenties, het vervaardigen van teksten, drukwerken, software, maatwerk webdevelopment, decoratieve en fotografische opdrachten. Originele digitale bestanden maar ook fysieke zoals dia’s en negatieven blijven het onvervreemdbaar eigendom van de leverancier en behoeve tenzij niet uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, niet aan de opdrachtgever gegeven worden. 

Artikel 5

Bij de uitvoering van drukwerken dient elke opdrachtgever akkoord te gaan met een door te berekenen speling van ten hoogste 10% naar beneden of naar boven van de bestelde oplage.

BETALINGEN

Artikel 1

Indien niet schriftelijk het tegendeel is overeengekomen, dienen al de declaraties van de leverancier te worden voldaan binnen veertien dagen na factuurdatum, zonder enige korting, compensatie of schuldvergelijking in gangbare Nederlandse munt.

Artikel 2

De leverancier draagt zorg voor een tijdige facturering. Deelfacturering is te allen tijde mogelijk, tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk is uitgesloten.

Artikel 3

Indien de declaraties van de leverancier niet stipt op de vervaldag worden voldaan, zullen deze vanaf de vervaldag een rente van 5% per maand dragen, waarbij gedeelten van een maand voor een volle maand worden gerekend.

Artikel 4

De niet voldoening van een declaratie op de vervaldag en iedere verandering in de zakelijke gesteldheid van een opdrachtgever hebben tengevolge dat een opdracht of gedeelten van een opdracht welke nog uitgevoerd moeten worden, door de leverancier kunnen worden geannuleerd respectievelijk beëindigd, zonder dat de betrokken opdrachtgever aanspraak op schadevergoeding kan maken onverminderd het recht schadevergoeding van de opdrachtgever in te vorderen indien daartoe termen aanwezig zijn.

Artikel 5

De niet voldoening van een declaratie op de vervaldag en iedere verandering in de zakelijke gesteldheid van een opdrachtgever hebben automatisch tengevolge de directe opeisbaarheid van de bedragen krachtens eventuele andere declaraties, zonder dat daarvoor een sommatie of ingebrekestelling nodig is.

Artikel 7

Voor de juistheid van hetgeen een opdrachtgever aan de leverancier is verschuldigd, zijn administratieve gegevens beslissend, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt bewezen.

Artikel 8

Indien buiten de schuld van de leverancier de goederen niet kunnen worden afgenomen door een opdrachtgever en de afname hiervan plaatsvindt langer dan twee weken na aanbieding tot levering, dient de opdrachtgever in elk geval het verschuldigde factuurbedrag op de vervaldag te voldoen, terwijl de goederen tijdens de opslagperiode geheel voor rekening en risico van de opdrachtgever bij de leverancier blijven.

Artikel 9

Alle kosten welke leverancier moet maken tot het effectueren van zijn rechten, benevens alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de opdrachtgever die deze veroorzaakt.
Buitengerechtelijke kosten zijn door een opdrachtgever direct verschuldigd in alle gevallen waarin de leverancier voor de incasso van een vordering of voor handhaving van zijn rechten, krachtens deze voorwaarden zich van de hulp van derden heeft verzekerd. Deze buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% over het te vorderen bedrag met een minimum van €100,- per vordering. Tevens is omzetbelasting verschuldigd over de incassokosten.Elke opdrachtgever vrijwaart de leverancier uitdrukkelijk voor alle schade, mits door opzet en/of grove schuld ontstaan, door de door de leverancier geleverde goederen op uitgevoerde werkzaamheden aan personen en/of goederen mocht ontstaan.

 

RECLAMES

Artikel 1

Reklames dienen uitsluitend schriftelijk bij de leverancier te worden ingediend en wel binnen acht dagen na factuurdatum.
Reklames op andere wijze gedaan of te laat tot de leverancier gekomen of aan tussenpersonen gedaan, hebben geen enkele waarde en kunnen geen rechtsgevolgen teweeg brengen.

EIGENDOMSOVERDACHT

Artikel 1

Alle door de leverancier geleverde ontwerpen e.d. blijven echter onvervreemdbaar eigendom totdat de opdrachtgever volledig zal hebben voldaan hetgeen hij krachtens deze voorwaarden aan de leverancier verschuldigd is of zal worden. 

Artikel 2

Het is derhalve elke opdrachtgever uitdrukkelijk verboden door de leverancier geleverde ontwerpen e.d. aan derden tot fiduciaire zekerheid over te dragen, in het bijzonder aan banken.

Artikel 3

Indien een opdrachtgever om welke reden dan ook of door welke oorzaak ook in strijd handelt met één der bepalingen van deze voorwaarden, in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, komt te overlijden, een regeling met zijn crediteuren treft, is de leverancier gerechtigd de geleverde ontwerpen e.d. terug te vorderen, ongeacht waar deze zich zullen bevinden en zonder dat betrokken opdrachtgever op enige schadevergoeding aanspraak kan maken.

VRIJWARING

Artikel 1

Elke opdrachtgever vrijwaart de leverancier uitdrukkelijk voor alle schade, mits door opzet en/of grove schuld ontstaan, door de door de leverancier geleverde goederen op uitgevoerde werkzaamheden aan personen en/of goederen mocht ontstaan.

SLOTBEPLAINGEN

Artikel 1

Voor zover niet strijdig met deze voorwaarden, worden mede van toepassing geacht de geldende leveringen betalingsvoorwaarden der Grafische Industrie, welke regelen en voorwaarden geacht worden een onverbrekelijk deel uit te maken van deze leveringsvoorwaarden, met dien verstande, dat alle geschillen met uitsluiting onderworpen worden aan het oordeel van de bevoegde Rechter te Groningen, derhalve niet aan Arbitrage.

Artikel 2

In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, berust de beslissing uitsluitend bij de leverancier;

 

RikiMedia

Triton 1

9602 EH Hoogezand 

Telefoon 06-46313333